vertikální park v centru Prahy

the vertical park

2011
Martin Prokš
soutěžní projekt

2011
Martin Prokš
competition project

Objekt vertikálního parku se nachází na dopravně nejvytíženějším místě v centru Prahy, na náměstí I.P. Pavlova, kde se kříží Severojižní magistrála s tramvajovou tratí v Ječné ulici. Návrh se snaží znásobit zbývající veřejný prostor tím, že jej umisťuje do výšky na soustavu ramp. Jejich směr, navazující na osu Karlovo náměstí - náměstí Míru, tvoří prostorovou smyčku, kde návštěvník parku odchází odlišnou cestou než kterou přišel. Objekt parku je platformou pro odpočinek v místě, kde ho vytlačila automobilová doprava. Park je kompletně odlit z betonu TX Active, interier a nosná konstrukce se tak stávají jedním celkem, jakousi zamrzlou krajinou.

The area of the vertical park lies on the most heavily trafficked place in the centre of Prague. That is, at the I.P. Pavlova square, where the north-south freeway meets the tram tracks in the Ječná street. The project is trying to multiply the remaining public space by a vertical composition on a series of ramps. Their direction, linked with the centreline of the Charles` square - náměstí Míru creates a spacious loop where the visitor leaves by a different rout than he comes. The park’s area is a platform of rest. A place, where it would be hardly possible due to a heavy car traffic. The whole park is cast of concrete TX Active. The interior and framework thus become one compact unit, a frozen landscape.